Veel adviesaanvragen bij Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in het eerste halfjaar van zijn bestaan twee keer zoveel adviesaanvragen gekregen als verwacht. In totaal meldden zich 532 mensen voor advies. In ongeveer 15% van de adviesverzoeken ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Veel klokkenluiders zeggen door de melding te zijn benadeeld.

Artikel, OR Informatie

Publicatie herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. In het afgelopen jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op verzoek van de ondersteunende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) een voorstel voor herziening van de Code gepubliceerd. Op dit voorstel heeft de Monitoring Commissie meer dan 100 reacties ontvangen van stakeholders en andere geïnteresseerden. Parallel aan het voorstel voor herziening heeft de Monitoring Commissie een voorstel geconsulteerd voor de toepasbaarheid van de Code op vennootschappen met een one tier board.

Herziening code

Huis voor Klokkenluiders officieel van start

De nieuwe klokkenluiders wet is aangenomen en het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht is deze zomer geopend. Elke organisatie met meer dan 50 medewerkers is nu verplicht om een interne regeling op te zetten voor het vermelden van misstanden. Het maakt niet of het om de overheid of het bedrijfsleven gaat. Via de site is een voorbeeld van zo’n modelregeling op te vragen. Deze is nog gebaseerd op de – uitgebreide- regeling van het voormalig Adviespunt Klokkenluiders. Later dit jaar heeft het Huis voor Klokkenluiders zelf een – beknoptere – handreiking beschikbaar.
In de nieuwe organisatie zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid samengevoegd. Ook heeft het Huis een aantal taken overgenomen van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Deze drie organisaties zijn per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Lees meer op huisvoorklokkenluiders.

Reputatiemanagement

Door de toenemende transparantie liggen organisaties steeds meer onder een vergrootglas. In het kader van MVO is dat een goede ontwikkeling. Fouten zoals fraude, wanbeleid of tegenstrijdige belangen komen daardoor ook steeds vaker aan het licht. Het is van grote invloed op de reputatie van een organisatie en de mensen die er werken. In het bijgaande schema is te zien dat in 2015 reputatiemanagement bovenaan het werklijstje van strategische issues van een onderneming staat.

Tabel Berenschot

 

Corporate Governance

Corporate governance gaat over goed bestuur van beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De overheid heeft wetten opgesteld voor goed en eerlijk bestuur van bedrijven. Ook is er een gedragscode: de Corporate Governance Code. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie. De Code wordt regelmatig getoetst door een Monitoring Commissie. Voor steeds meer andere sectoren worden afgeleide Codes gemaakt, zoals woningcorporaties, cultuur en zorg.

Corporate Governance

Monitoring Commissie

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat organisaties zich verplichten om aan de stakeholders en de samenleving te laten zien hoe ze werken. Bijvoorbeeld dat ze voldoen aan ethische principes, duurzame loopbanen bevorderen, groene groei nastreven, gelijkheid en diversiteit verbeteren, en nog veel meer. Hierdoor worden organisaties transparanter. De principes zijn afgeleid van de zgn ISO-norm die in 1987 begon met kwaliteitsnormen voor bedrijven.

Iso-normen

Voorbeelden

 

Meldplicht datalekken

De Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft sinds 2016 richtsnoeren opgesteld voor een meldplicht van organisaties en overheden wanneer persoonlijke, electronische gegevens zijn gelekt. Dit betekent dat de huidige wetgeving gewijzigd wordt. Zo moeten organisaties dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en sommige gevallen ook bij de betrokkene(n).

Richtsnoeren datalekken