Veel adviesaanvragen bij Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in het eerste halfjaar van zijn bestaan twee keer zoveel adviesaanvragen gekregen als verwacht. In totaal meldden zich 532 mensen voor advies. In ongeveer 15% van de adviesverzoeken ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Veel klokkenluiders zeggen door de melding te zijn benadeeld.

Artikel, OR Informatie

Parlementaire aandacht voor integriteit

Analyse van Tweede Kamervragen in de periode 2000-2015. Uit de resultaten blijkt dat in deze periode het aantal Kamervragen over integriteit met pieken en dalen stijgt. Grote en linkste partijen lopen voorop in het stellen van vragen. Verder is zichtbaar dat enkele volksvertegenwoordigers het onderwerp integriteit regelmatig agenderen.  De aanleiding voor Kamervragen zijn vaak mediaberichten over schendingen en integriteitsonderzoeken. Kamerleden agenderen integriteit zelden vanuit een preventieve context.

Analyse, M. van Dijk/A. Hoekstra

Medezeggenschap 3.0

De kwaliteit van de dialoog binnen de ‘gouden governancedriehoek’ van bestuur, commissarissen en ondernemingsraad moet verder omhoog, Vooral de relatie tussen RvC en OR moet worden versterkt. Een goed functionerende gouden governancedriehoek heeft grote meerwaarde voor de kracht van de arbeidsorganisatie en de continuïteit.

Artikel Redactie Nationaal Register

Oriëntatie op de lange termijn is voor iedereen het beste

Twee jaar geleden zei Jaap van Manen dat het zijn ambitie was de code weer onderwerp van gesprek te maken in de bestuurskamer. Hij wilde bestuurders en commissarissen dwingen na te denken hoe de korte termijnfocus in gedrag en risicomanagement uit te bannen. Het werk is gedaan. Het bestuur moet elk jaar vertellen hoe zij op de lange termijn waarde creeëren en hoe zij dat denken te realiseren. Hoofdstukken over cultuur, risicomanagement en beloning zijn bouwstenen die het bestuur moeten helpen binnen de lijntjes te blijven.

Artikel P. Couwenbergh, FD

Voor toezicht op gedrag en cultuur bestaat geen regelgeving

Commissarissen houden toezicht op de interne beheersing van een organisatie om daarmee de belangen van stakeholders te borgen. Van oudsher gaan zij daarbij vooral uit van inhoudelijke rapportages uit de organisaties en contact met de accountant. Interne beheersing wordt vooral gezien als ‘het op orde hebben’ van de harde beheersingsmaatregelen, processen en instrumenten.

Artikel G. Strampel, Nationaal Register